Kalendář

<< prosinec 2021 >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Novinky

 

 

 

Sledujte aktuality z fotbalu na Tipsport.cz 

On-line vstupenky na Viktorii Plzeň [›] 

Nový web Jiskry Domažlice [›]

  

 

 

 

 

Domažlický FOTBALKomise rozhodčích a delegátů má smělou koncepci.

Detail [›]Mareška Ladislav
Mareška Ladislav
Aktivně hrál fotbal za žáky a dorost v Nepomuku. Dospělý dres oblékal v Záhoří, v polovině osmdesátých let si zahrál I. A třídu v Chlumča­nech například se Zahálkou a Štolbou, pozdějšími oporami divizních Přeštic, a v roce 1985 začal s pískáním.
„Přesvědčil mě Václav Duda z Chlumčan, který už tehdy pískal a píská dodnes. Mával jsem na lajně i druhou ligu, v současné době rozhodu­ji převážně divizi," říká pěta­čtyřicetiletý Ladislav Mareš­ka, který se stal novým před­sedou komise rozhodčích a de­legátů Plzeňského krajského fotbalového svazu.
Dosavadní předseda Mi­roslav Svoboda z funkce odešel z pracovních důvodů na vlast­ní žádost.
„Dvacet let jsem řídil komi­si na Plzni jihu a zkušenosti mám. Rozhodčí jsem tam vedl tvrdě a jih si získal dobré jmé­no. Asi i proto jsem dostal na­bídku vést krajskou komisi, je­jímž členem jsem už byl. Ta mi vyslovila stoprocentní podporu a výkonný výbor mě schválil," vysvětluje nový předseda.
Výkonný výbor schválil i nové slo­žení komise rozhodčích a delegátů. Můžete ho prozradit?
Komise je sedmičlenná. Tři z nás pracovali už ve staré ko­misi: Václav Kohout, Václav Havránek a já. Čtyři členové jsou nováčky: místopředseda Pavel Rauch, Aurel Ardeleá­nu, Pavel Hajšman a Josef Aubrecht. Každý z členů má osobní zodpovědnost za určitý úsek.
Můžete být konkrétnější?
Třeba Václav Havránek zodpovídá za práci s delegáty, za jejich metodické řízení. Pa­vel Haj šman bude metodicky řídit rozhodčí, dále má na sta­rosti úsek mládeže. Aurel Ar­deleánu zodpovídá za obsazo­vání delegátů a za kontrolní činnost na úseku rozhodčích I. B třídy. Sekretář komise Vác­lav Kohout má zodpovědnost za administrativu a za změny v obsazení rozhodčích. Místo­předseda komise Pavel Rauch má na starosti komplexní hodnocení rozhodčích a zod­povídá za činnost rozhodčích v krajském přeboru a I. A třídě.
Členem komise se stal i Václav Aubrecht, donedávna trenér Chrástu, který nyní vede Zdemys­lice, hrající na úrovni okresu. Jaká bude v komisi jeho pracovní náplň?
Někteří rozhodčí mají schopnosti řídit krajský pře­bor, ale protože jim chybí fy­zická kondice, pískají třeba jen I. B třídu. Proto máme nově v komisi trenéra. Ponese zod­povědnost za trénovanost roz­hodčích. Dvakrát ročně při­praví a povede fyzické prověr­ky. Dále zodpovídá za zápisy z jednání naší komise a bude s kluby konzultovat naše roz­hodnutí.
Novou osobou je i lektor pravidel Vladimír Reznichenko. Jaké bude jeho poslání?
Stojí mimo naši komisi, ale bude zodpovídat za metodic­kou podporu na úseku rozhod­čích a delegátů. Je to mladý rozhodčí, který studuje práv­nickou fakultu a nedávno ab­solvoval školení lektorů z celé republiky. Měl by vysvětlovat sporné momenty a k dispozici v těchto případech bude i sdě­lovacím prostředkům.
Přijali jste v komisi rozhodčích a de­legátů novou koncepci. Na které oblasti je zaměřena?
Samozřejmě má sloužit rozhodčím, delegátům, ale i klubům a veřejnosti. Prvořa­dým úkolem je zastavit snižo­vání počtu sudích. Jenže málo lidí chce dnes nést kůži na trh, zvlášť když vidí, že všechno špatné ve fotbale se svádí na rozhodčí. V takovéto atmosfé­ře se těžko noví arbitři získá­vají. Stávající rozhodčí pak vědí, že jsou nenahraditelní, a pískají si, jak chtějí. Někteří za víkend odřídí i pět utkání, zákonitě jim potom chybí sou­středěnost a kupí chyby. Utkání odchodí, protože si musí rozložit síly. Právě k od­stranění takových problémů slouží nová koncepce.
Jak chcete docílit navýšení počtu arbitrů?
Na listinách krajských roz­hodčích je 93 jmen. To je alar­mující stav a my chceme zhru­ba za rok tento počet zvýšit na 110. Program získávání no­vých rozhodčích bude vytvo­řen do konce ledna. Zároveň komise rozhodne o vyřazení těch sudích, kteří svými výko­ny evidentně zaostávají. Mu­síme k tomu sáhnout i přes momentální nedostatek roz­hodčích. Nové listiny rozhod­čích budou vytvořeny do kon­ce ledna a zároveň bude exis­tovat v rámci kraje top skupi­na sedmi nejlepších hlavních rozhodčích.
Chystáte i nějaké novinky ohledně obsazování rozhodčích na utkání?
Delegace budou transpa­rentní ve všech soutěžích. Hlavní rozhodčí bude v jarní části třeba obsazen najeden. klub nejvýše dvakrát. Z toho jednou doma a jednou venku. Počítáme ale i s nasazováním rozhodčích, kteří pískají ČFL a divizi. Využívali bychom i naše rozhodčí z první a druhé ligy. Z jejich strany by to nebyl problém, ale předseda komise Luděk Macela jim nedoporučil pískat nižší soutěže a pracovat v jakýchkoliv funkcích.
Hodnocení rozhodčích prodělá ně­jaké změny?
Třeba hodnocení hlavních rozhodčích i asistentů, znám­ky, které obdrželi od delegátů, budou zveřejněny na interne­tových stránkách PKFS. A po jarní části sezony zašlou oddí­ly na krajský svaz hodnocení rozhodčích za všechna utkání najednou. Několik utkání totiž proběhne bez delegáta svazu a o výkonu rozhodčího praktic­ky nic nevíme. Takto budeme znát i názor oddílů na rozhodčí a promítneme ho do komplex­ního hodnocení rozhodčího. Přesná hodnocení budou sta­novena do konce ledna.
Jak to bude s omezováním delega­ce rozhodčích?
Obdrží-li hlavní sudí či asistent od delegáta známku 7,4 a nižší, nebude dvě násle­dující kola působit v utkání mužů ani jako hlavní, ani jako asistent. K práci rozhodčího patří i kvalitně vyplněný zápis o utkání. Nedostatky budou pokutovány podle sazebníku.
Připravuje nová komise ještě další novinky v práci s rozhodčími?
Chceme vždy vyhodnotit tři nejlepší rozhodčí v rámci kra­je. Vybráni budou na základě hodnocení naší komise a oddí­lů. Za rok 2007 jim budou pře­dána ocenění na semináři v Žinkovech počátkem března. Myslíme si, že je to dobré hlavně z prestižního hlediska. Musíme také změnit současný katastrofální stav v jednotném oblečení rozhodčích. Každý píská v něčem jiném. Firma, která měla dresy dodat, zatím slib nesplnila a my hledáme náhradu. S Karlovarským kra­jem projednáme i možnost výměny rozhodčích pro někte­ré zápasy.
Komise má na starosti i oblast prá­ce s delegáty. Jaký tam je stav?

Doslova tristní a volá po uplatnění krizových metod. Někteří delegáti, kteří zbyli na listině, nemají žádnou přiro­zenou autoritu mezi rozhod­čími ani mezi kluby. Pouze je­den z nich Miroslav Svoboda řídil dříve nejvyšší soutěž, jen šest delegátů dříve v roli roz­hodčího řídilo krajský přebor. V první lize jsou na listině de­legátů pouze Miroslav Svobo­da a Jan Červený, ten však na krajské listině nefiguruje. Na listině delegátů řídící komise v Čechách je pět delegátů z na­ší krajské listiny: Havránek, Kopřiva, Peteřík, Krejčí a Kubíček. Poslední dva jsou však z Prahy. Na naší krajské listině je v současné době dva­cet delegátů, ale pět z nich je činných tak na dvacet procent.

Máte plán jak zúrodnit toto pole neorané?
Do konce ledna vytvoříme novou listinu delegátů a oprostíme se od těch, kteří nejsou pro nikoho přínosem. Oslovíme nové nebo staronové adepty a pozveme j e na semi­náře. Musíme vybírat osob­nosti s přirozenou autoritou. Vytvoříme plány školení dele­gátů a budeme se s nimi pravi­delně setkávat. V naší koncep­ci jsou pro to dané konkrétní úkoly s osobní zodpovědností. Které soutěže budete delegáty ob­sazovat?
V krajském přeboru všech­ny zápasy. V I. A třídě a v I. B třídách budou delegáti na vy­braných utkáních. Bud' krizo­vých nebo těch, která budou řídit mladí rozhodčí. V jarní části soutěží bude jeden dele­gát obsazen na stejný oddíl nejvýše dvakrát, jednou doma a jednou venku. Stanovíme přesná pravidla pro komplex­ní hodnocení delegátů, a po­kud zjistíme, že delegát ne­zhodnotí práci rozhodčího ob­jektivně nebo bude chybovat ve své zprávě, pozastavíme mu delegování na následující dvě kola.
Rozhodčí a delegáti jsou jenom lidé. Mohou chybovat stejně jako chybu­jí hráči či trenéři, ale může přijít i tendenční rozhodování nebo ten­denční posuzování ze strany dele­gáta. Jak bude nová komise v ta­kovém případě postupovat?

Pokud dostaneme informa­ce o tendenčním rozhodování arbitra či tendenčním posuzo­vání delegáta, každý takový případ posoudíme v komisi s příslušnými závěry. Do práce s rozhodčími v kraji musíme dostat kvalitu. Zavazuje nás k tomu i vysoké zastoupení na­šich rozhodčích v republiko­vých soutěžích.

Pavel Hochman

Přidat příspěvek

Příspěvky

poznámka!
bude včas uveřejněno | 3.1.2008 (23:04)
Smělé plány a přesné informace !!!! , p. Buša ti určitě poděkuje žes ho "zrušil" na česku. Já mám uplně jiné a zřejmě pravdivější info, že se jen omluvil do konce ročníku